Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

170
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 29η Ιουλίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας
υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 55.800,00€.
2. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας
εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα
αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων,
προϋπολογισμού 74.396,28€.
3. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 370.963,79€.
4. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης,
προϋπολογισμού 315.715,16 ευρώ, σε εκτέλεση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ.
ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)».5. Περί αποδοχής δωρεάς τμήματος οικοπέδου εκτός ορίων οικισμού της κοινότητας
Κουπιών στην Θέση «Κοπρισιές» της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας
ιδιοκτησίας του κ.Σταμαδιάνου Δημητρίου του Γεωργίου.
6. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλούπαραλίας οικ. Έτους 2021.
7. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

Αρχείο πρόσκλησης