Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

143
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 5η Αυγούστου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης φίλτρου αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης υδρογεώτρησης (θέση Γηροκομείο) στην κοινότητα Ελίκας ΔΕ Βοιών, σύμφωνα με το άρθρ. 32 παρ. 2γ Ν. 4412/16 , συνολικού προϋπολογισμού 36.642,00€ με ΦΠΑ.
2. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-Καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών του Δήμου Μονεμβασίας}.
3. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
4. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμημάτων οικοπέδου στην Κοινότητα Μεταμόρφωσης ΔΕ Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Κανέλλη Δερζιώτη.
5. Περί έγκρισης της 15/2021 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.» (Αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021).
6. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-Καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο{ Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτηρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης} του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης