Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

143
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 17η Αυγούστου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα τρία (13) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου {Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
2. Περί αποδοχής δωρεάς τμημάτων οικοπέδων στον οικισμό «Ξιφιάς» της Κοινότητας
Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας σε κοινή χρήση, για την
διαπλάτυνση της παραλιακής οδού , ιδιοκτησίας των κ.κ Κοκκολάκη Θεοδώρου του
Ιωάννου, Κοκκολάκη Παναγιώτη του Ιωάννου, Δέρβου Χριστίνα του Αναστασίου και
Δέρβου Αναστασίου του Βασιλείου .
3. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {
Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 55.008,96€ χωρίς ΦΠΑ.
4. Καθορισμός όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ελεύθερου χώρου στην
κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας , ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερος χώρος στάθμευσης.
5. Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας στο Δήμο Μονεμβασίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».
6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.
7. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου {Ανόρυξη υδρευτικής υδρογεώτρησης στην κοινότητα Βελιών ΔΕ Μονεμβασίας (Θέση Λογγάδι 2) } του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 74.396,28€.
9. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου { Κατασκευή παράκτιου τοίχου –Επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Έγκριση σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 55.800,00€.
11. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
12. Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ)» στην Δ.Κ. Νεάπολης Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
13. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μονεμβασίας & ΔΕ Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο πρόσκλησης