Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

339
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 26η Αυγούστου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου ύψους 360.000,00€, χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και Τοποθέτηση Φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε Μονεμβάσιας του Δήμου Μονεμβασίας», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή του.
  2. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο {Κατασκευή γηπέδων τένις και μπάσκετ στο αθλητικό κέντρο Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 74.743,80€ με ΦΠΑ.
  3. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδου στην Κοινότητα Μολάων ΔΕ Μολάων , του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Σμυρναίου Δήμητρας τ. Κυριάκου.
  4. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας}.
  5. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

6. Περί αποδοχής η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην Κοινότητα Ασωπού, του    Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας της κ. Σταθάκη Χρήστο τ. Νικολάου.

Αρχείο πρόσκλησης