Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

149
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 15η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι τέσσερα (24) θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών
και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης –Β΄φάση (Ολοκλήρωση)».
2. Περί έγκρισης του 2 ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του
έργου με τίτλο {Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Δήμου Μονεμβασίας } προϋπολογισμού 302.593,28€ χωρίς ΦΠΑ.
3. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ασωπού, Μολάων,
Μονεμβασίας & Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
4. Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.
5. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ανωδομής και επεμβάσεις τοπικής σημασίας στο αλιευτικό καταφύγιο Ελαίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
7. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις } του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αίτηση ακύρωσης υπαλλήλου του Δήμου κατά του Δήμου,της υπ΄αριθ. 39/2017 Απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α Νομού Λακωνίας}.
9. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας}.
10. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου με τίτλο { Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης}.
11. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου με τίτλο { Αποκατάσταση κτηρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων}.
12. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016).
13. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 71.210,72€.
14. Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
της προμήθειας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 55.800,00€.
15. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο
{Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Μονεμβασίας, ΔΕ Ζάρακα}.
16. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
17. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.
18. Περί αποδοχή Χρηματοδότησης της πράξης «Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 139.054,49€, με Κωδικό ΟΠΣ 5074519 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».
19. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του
Δήμου Μονεμβασίας.
20. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 16/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.
21. Περί έγκρισης ή μη της υπ΄αριθ. πρωτ. 12380/08-09-2021 απόφασης Δημάρχου για
ορισμό δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Μονεμβασίας.
22. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου
Μονεμβασίας.
23. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότητας, προϋπολογισμού 66.509,04€.
24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ)» στη Δ.Κ. Νεάπολης, ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης