Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

151
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 7η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι (20) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & Συμπληρωματική σύμβαση «ήσσονος σημασίας» του έργου με τίτλο {Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων – Μολάων } προϋπολογισμού 1.172.896,72€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Δημοτική οδοποιία Δήμου Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
3. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός)}.
4. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων}.
5. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας- Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης ,ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσιδήρωσης}.
6. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού ,ΔΕ Βοιών , ΔΕ Ζάρακα και ΔΕ Μονεμβασίας }.
7. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας}.
8. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.
9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
10. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων -συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης «Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας νερού Δήμου Μονεμβασίας».
11. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 65/2021 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.
12. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».
13. Περί έγκρισης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ελεύθερος χώρος στάθμευσης στην κοινότητα Μεταμόρφωσης της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.
14. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μονεμβασίας (Επιχορήγηση θεατρικού Σωματείου).
15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού ποσού 2.407.980,50€.
16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση –βελτίωση οδικού δικτύου από διασταύρωση επαρχιακής οδού 42 Νεάπολης- Βελανίδια προς Άγιο Νικόλαο Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 500.000,00€-Ορισμός μελών (τακτικός-αναπληρωματικός για την επιτροπή παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της.
17. Περί αποδοχή δωρεάς (Διαθήκη) ακινήτου στο οικισμό «Πλύτρα» της κοινότητας Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας Κοκκινάκου Παρασκευά.
18. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
19. Απόφαση ΟΕ για την παράταση ή μη της ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
20. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ασωπού, Μολάων, Μονεμβασίας, Ζάρακα & Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.

Αρχείο πρόσκλησης