Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

126
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 25η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, δ)το άρθρο 67του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α, β & γ διατάξεις, ε)την υπ΄αριθ. 40 με αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, στ)της υπ’ αριθμ. 426 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΠ 77233/13-11-2020 & ζ)της υπ΄αριθ. 31 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας .

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα εννέα (19) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Αγγελώνας } προϋπολογισμού 55.008,96€ χωρίς ΦΠΑ.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε» για την πράξη « Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην ωρίμανση έργων» -Ορισμός μελών (τακτικός-αναπληρωτής για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της.

3. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α:168/1996) και προσθήκη καθ΄ύψος ισογείου κτηρίου με χρήση πνευματικού κέντρου Συκέας} προϋπολογισμού 280.991,23€ .

4. Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο {Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 280.991,23€ .

5. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 69/2021 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.

6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

7. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

8. Λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας-Ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ –Τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

9. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης, προϋπολογισμού 315.715,16 ευρώ, σε εκτέλεση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)»

10. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 370.963,79 €

11. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας υγρών και αερίων καυσίμων.

12. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

13. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου (Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων).

14. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 19/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.

15. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Γ΄ Τριμήνου 2021 του Δήμου Μονεμβασίας.

16. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας επί πτυχίο στο Δήμο Μονεμβασίας.

17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτηρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης}.

18. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας }.

19. Απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο {Εκβάθυνση υφιστάμενης υδρογεώτρησης και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στην κοινότητα Μολάων (Θέση Φρέζα)} προϋπολογισμού 41.479,70€ , με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Αρχείο πρόσκλησης