Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

154
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα οχτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 370.963,79 € – Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα.

2. Περί έγκρισης σταδίου αποσφράγισης φακέλων «Οικονομική Προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης, προϋπολογισμού 315.715,16 ευρώ, σε εκτέλεση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)».

3. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 66.509,04 ευρώ – Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για άγονο τμήμα.

4. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.

5. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

6. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 20/2021 ΑΔΣ του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικ. έτους 2021.

7. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 24/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί κατάρτισης- ψήφισης προϋπολογισμού & ΟΠΔ οικ. έτους 2022.

8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης / εκπόνησης σχεδίου αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφορικά με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Δήμο Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)