Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

171
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 7η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα είκοσι δύο (22) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».

2. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Χάρακα ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του ν. 3852/2010 και 12 και 44 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» , Β΄ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» ,Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη :
«Σχεδιασμός , προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον)» .

6. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Σ.Σ «ήσσονος αξίας» του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων» προϋπολογισμού 1.172.896,72€ χωρίς Φ.Π.Α.

8. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση παράλιου κοινοχρήστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας}.

9. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

10. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Βελτίωση Βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2 αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας}.

11. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

12. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 200.000,00€.

13. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

14. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας» και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση της μελέτης « Μελέτη ανέγερσης ισογείου κτηρίου στη Λιμενική εγκατάσταση Πούντας ΤΚ Αγίου Γεωργίου» -ορισμός μελών(τακτικός-αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης –εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

15. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας}.

16. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτηρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης}.

17. Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11738/30-08-2021 αίτηση της κ. Τσάκου Ελένης του Γεωργίου περί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιών οχήματος της.

18. Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2021 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2019.

19. Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2021 ΑΔΣ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020.

20. Περί τροποποίησης ή μη της αριθ. 354/2021 ΑΟΕ σχετική με «Παράταση λειτουργίας Κέντρου κοινότητας-Ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία παραρτήματος ΡΟΜΑ-Τροποποίηση της απόφασης ένταξης».

21. Εξουσιοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου επί μήνυσης Πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον του Εφετείου Καλαμάτας.

22. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Αρχείο πρόσκλησης(ψηφιακά υπογεγραμμένο)