Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

148
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 14η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα τέσσερα (14) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

2. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Ασωπού, ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ζάρακα & ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας –Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης , ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων και τοποθέτηση φίλτρου απομαγγανίωσης και αποσίδηρωσης } του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.

5. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.

6. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Μονεμβασίας.

7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Μονεμβασίας.

8. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.

9. Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Μονεμβασίας στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ».

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 100 του ν. 3852/2010 και 12 και 44 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ των Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» , Β΄ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» ,Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ,Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη : «Σχεδιασμός , προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον)» .

11. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

12. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.

13. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 200.000,00€.

14. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016- Ανάκληση της αριθ. 409/2021 ΑΟΕ.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)