Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

154
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 27η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα επτά (17) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
2. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
3. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2021.
4. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 27/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί έγκρισης ισολογισμού –οικ. καταστάσεων οικ. έτους 2020.
5. Περί έγκριση διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμός όρων –συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ηλεκτροφωτισμός τουριστικού λιμένα Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
6. Ανάθεση προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο lpg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, προϋπολογισμού 10.200,00 ευρώ.
7. Συγκρότηση Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
8. Περί έγκρισης της αριθ. 24/2021 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2020.
9. Περί έγκρισης της αριθ. 23/2021 ΑΔΣ ΝΠ Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2020
10. Λήψη απόφασης ΟΕ για την παράταση ή μη της ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του Κορωναιού.
11. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
12. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός)} του Δήμου Μονεμβασίας.
1133.. Περί έγκριση της αριθ. 161/2020 μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΛΑΙΑΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.360.000,00€ και υποβολή πρότασης στο Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020, στην πρόσκληση με κωδ.:Αρ. 43 παρ. 1..2.3 Α/Α ΟΠΣ 2231, έκδοση 7/1, του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες».
14. Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
15. Περί έγκρισης της αριθ. 82/2021 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2020.
16. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας νερού Δήμου Μονεμβασίας».
17. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)