Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

132
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 27η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη της αριθ. 10/2021 απόφ. του συμβουλίου της Κοινότητας Κυπαρισσίου [Αφορά κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος G.KELLIS].

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)