Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

181
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 31η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δύο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής του Δήμου οικ. έτους 2021.
2. Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων οικ. έτους 2021.

Αρχείο πρόσκλησης (ψηφιακά υπογεγραμμένο)