Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

129
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 9η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δύο (2) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. α)Έγκριση της αριθ. 11/2022 μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» Π/Υ:499.999,69€, (β) την υποβολή αίτηση στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» Π/Υ: 499.999,69€, στην πρόσκληση με κωδικό στο ΟΠΣΑΑ:4.34._2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, (δ) τη βεβαίωση ότι η προτεινόμενη πράξη δεν αφορά δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου,(ε) τη βεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι προς βελτίωση αγροτικοί οδοί είναι υφιστάμενοι και η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνουν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και (ζ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης στήριξης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου για τη διεκδίκηση και αποδοχή της χρηματοδότησης.

 

  1. Περί χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης  του έργου με τίτλο {Επέκταση Λυκείου Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης