Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

138
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 23η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με: α)το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4830/2021 γ)την με υπ΄αριθ. πρωτ.643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έντεκα (11) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.

2. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».

3. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας».

4. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Χάρακα Δ.Ε Ζάρακα».

5. Περί παράτασης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστανέας Δ.Ε Βοιών».

6. Περί παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην Κοινότητα Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας».

7. Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2022.

8. Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

9. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 1/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

10. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 2/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας περί κατάρτισης Ο.Π.Δ οικ. έτους 2022.

11. Περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο ΚΟΚ.

Αρχείο πρόσκλησης