Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

146
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους με τα ακόλουθα εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί έγκρισης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε» για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο {Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο  86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Καστρου»
  2. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής –ορισμός υπολόγου.
  3. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία Μολάων και ΔΕ Ζάρακα}.  
  4. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο {Σύνταξη σχεδίου Ασφαλείας νερού Δήμου Μονεμβασίας}.  
  5. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου στην Νεάπολη της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.   
  6. Περί κατακύρωσης  πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.   
  7. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  8. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 17/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Μονεμβασίας περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2022.
  9. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 8059/24-06-2022 αίτησης κ. Τριχείλη Ηρακλή Δημάρχου Δήμου Μονεμβασίας περί νομικής στήριξης.

Αρχείο πρόσκλησης