Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

56

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους με τα ακόλουθα οκτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Περί έγκρισης διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο {ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ}.

2. Περί αποδοχής δωρεάς οικοπεδικού τμήματος στην κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων, ιδιοκτησίας του κ. Δελήγιαννη Παναγιώτη του Αναστασίου.

3. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας Πισταμάτων} της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.

5. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε πρανή δρόμων που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα» του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Β΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.

7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.

8. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.

Αρχείο πρόσκλησης