Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

151
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

  1. Περί έγκρισης πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
  2. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 14/2022 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022.
  3. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  4. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
  5. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού –Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μεταμόρφωσης} του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Έγκριση των μελετών – τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης με αριθ. ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID16873 – ,που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης – Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (άξονας 1. «Αναπλάσεις Εμβληματικού Χαρακτήρα». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Υποβολή αίτησης / πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης και την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της.

7.Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 976.334,85€.

  1. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών παροχόμετρων άρδευσης, προϋπολογισμού 309.628,00€, σε εκτέλεση της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΚΟΙΝ. ΒΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΤΑΛΑΝΤΩΝ)»
  2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μονεμβασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων έτους 2022-2023.
  3. Περί έγκρισης Τροποποίησης-Επικαιροποίησης του ΤΔΕ του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας» του Προγράμματος “Φιλόδημος Ι”, νυν «Αντώνης Τρίτσης»
  4. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .

Αρχείο πρόσκλησης