Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

162
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Βελτίωση-επισκευή πρόσβασης στο Λιμένα του Ιέρακα» του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί έγκρισης επεκτάσεων του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Βοιών -Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
  3. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου.
  4. Περί αποδοχής δωρεάς οικοπεδικού τμήματος εντός οικισμού «ΣΚΛΑΒΟΥΝΑ» στην κοινότητα Αγίων Αποστόλων της ΔΕ Βοιών, ιδιοκτησίας της κ. Μπατσάκη Βασιλικής του Παναγιώτη.
  5. Καθορισμός όρων παραχώρησης σε ΑΜΕΑ –Πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου της θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μολάων πλησίον Νοσοκομείου.
  6. Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» του Υπουργείου Εσωτερικών –Έγκριση των μελετών/τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Μονεμβασίας».
  7. Περί έγκρισης του έργου με τίτλο {Κατασκευή Αποχετευτικού αγωγού δικτύου Αστικών λυμάτων στην Αγία Κυριακή Κοινότητας Μονεμβασίας} για την έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση.
  8. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 46/2022 ΑΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, περί έγκρισης απολογισμού του οικ. έτους 2021.
  9. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας υγρών και αερίων καυσίμων 2022.

Αρχείο πρόσκλησης