Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

207
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα δεκατέσσερα (14) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης ,ΤΚ Μεσοχωρίου και ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας”.
 2. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις Δήμου” του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 12050/12-09-2022 αίτησης του υπαλλήλου κ. Μαζαράκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 11337/29-08-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
 5. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 11443/30-08-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Χριστάκου Σταύρου περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
 6. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 11442/30-08-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Σουρλά Ιωάννη περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
 7. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 11441/30-08-2022 αίτησης του Αντιδημάρχου κ. Τραϊφόρου Παναγιώτη περί νομικής στήριξης (Αφορά υπόθεση λειτουργίας ΧΑΔΑ).
 8. Περί έγκρισης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου-Ανάκληση της 148/2022 ΑΟΕ.
 9. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 26/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Μονεμβασίας περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2022.
 10. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 11. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μονεμβασίας”.
 13. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 61/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  του Δήμου Μονεμβασίας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Περί έγκρισης του 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο “Ανόρυξη ,εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων στην ΔΕ Μονεμβασίας”

Αρχείο Πρόσκλησης