Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

159
Αρχείο πρόσκλησης

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα εννέα (9) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Περί τροποποίησης αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής των Δήμου Μονεμβασίας, που αφορούν την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης (MIS 5007755), την ενίσχυση προσωπικού και δημιουργία Παραρτήματος ΡΟΜΑ.
  2. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» &  «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 69.998,00€.
  3. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας τροφίμων Δ.Ε Βοιών, Μολάων & Μονεμβασίας, έτους 2022.
  4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα).  
  5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο (Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας – Υποέργο 3: Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων  λυμάτων).  
  6. Περί υποβολή πρότασης στην δράση με τίτλο (Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Πρόσκληση με Α.Π. 4559/2806-2021 (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) του Πράσινου Ταμείου /Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  7. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  8. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί επιβολής δυνητικού τέλους για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο «Εκσκαφές για το εντοπισμό αγωγού άρδευσης στις κοινότητες Βελιών & Ταλάντων της ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
  9. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και Πολιτισμικό περιβάλλον)» του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης