Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

141
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Βοιών ,ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας}.  
 2. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την  ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις}.  
 3. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 2: Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός Προϋπολογισμός} του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων -Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίων και τοιχίων } του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Συντήρηση-Επισκευή δικτύου ύδρευσης Αγίου Νικολάου } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Πακίων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Καναβάρου Μ. Πέτρου
 10. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας (έξοδα φιλοξενίας).

Αρχείο Πρόσκλησης