Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

114
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» &  «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 976.334,85€.
 2. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/20169.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα αποχετευτικών δικτύων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 69.998,00€.
 4. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Περί έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο {Ανέγερση διώροφου κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος ειδικός προϋπολογισμός } του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο {Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανέγερση κτηρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών-Β΄ φάση} του Δήμου Μονεμβασίας.  
 9. Περί εξέτασης αίτησης με θέμα «Μη αποδοχή της περικοπής αμοιβής αναδόχου» της εταιρείας {LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A}, αναδόχου του έργου «Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης».
 10. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 11. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 12. Περί σύνταξης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Γ΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 14. Περί τροποποίησης συμβάσεων προμήθειας ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού, έτους 2022.
 15. Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) πρώην ΟΑΕΔ με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Δ.ΥΠ.Α από 01/1/2023 έως 31/12/2023 στο Δήμο Μονεμβασίας (Δ.Ε Βοιών, Κοιν. Νεάπολη).

Αρχείο Πρόσκλησης