Τριπλή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

140
Αρχείο πρόσκλησης

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τριπλή τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

-Α΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 09:00)

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί παράτασης με δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΔΙΑ­ΜΟΡΦΩ­ΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση και επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νεάπολης» του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίου Συκικής και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».
 5. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις} του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας των λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας-Υποέργο 1 «Επέκταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Ασωπού της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Μανωλάκου Δημητρίου του Κυριάκου.
 8. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην κοινότητα Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του κ. Παπαδάκη Ιωάννη.
 9. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 10. Ανάθεση παροχής έκτακτων υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016.
 11. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων  Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 200.000,00€.
 12. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μονεμβασίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
 13. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 14. Ανάθεση προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο lpg)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, προϋπολογισμού 28.750,00 ευρώ.
 15. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης θεραπείας ενώπιον του Υ.Π.Ε.Ν κατά της υπ΄αριθ. 80886/5340/08-11-2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΝ και σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης αυτής, σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ.

 

-Β΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:00)

 1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 9/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Κυπαρισσίου    [Αφορά εκτέλεση της προμήθειας σκυροδέματος στην ΤΚ Κυπαρισσίου (συντήρηση οδοποιίας), προϋπολογισμού 7.000,00€ του κληροδοτήματος G.KELLIS]

 

-Γ΄Συνεδρίαση-(Ώρα συνεδρίασης 10:30)

 1. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 7/2022 απόφ. του συμβουλίου της κοινότητας Πακίων [Αφορά εξειδίκευση πιστώσεων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μ. Κωστάκου].

Αρχείο Πρόσκλησης  

Αρχείο Πρόσκλησης 2

Αρχείο Πρόσκλησης 3