Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

95
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας».
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα  Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί έγκρισης του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε μισθωμένα κτήρια στην κοινότητα Νεάπολης ΔΕ Βοιών».
 4. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο {Ανακαίνιση και αισθητική αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων Δήμου Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
 5. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης οικ. έτους 2022.
 6. Περί έγκρισης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.
 7. Περί σύνταξης  σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2023.
 1. Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση Ιεραρχικής προφυγής κατά της υπ’αριθμ. 80886/5340/8.11.2022 απόφασης του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε», για την πράξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»
 5. Περί εξειδίκευσης δράσεων –πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Μονεμβασίας (Προμήθεια γλυκισμάτων).
 6. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευές και διαμορφώσεις πρώην δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 7. Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2021 Δήμου Μονεμβασίας.

 

Αρχείο Πρόσκλησης