Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

132
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δεκατρία (13) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών στην ΔΕ Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή παράκτιου τοίχου-επιδιόρθωση υπάρχοντος για την προστασία της ακτογραμμής, κατασκευή και ανακατασκευή ανωδομής στο παραλιακό μέτωπο κοινότητας Νεάπολης ΔΕ Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί παράτασης με δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 293.299,58€ χωρίς ΦΠΑ του Δήμου Μονεμβασίας.
 4. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ».
 5. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτηρίου κοινότητας Μεταμόρφωσης».
 6. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 7. Περί εξειδίκευσης δράσεων-πιστώσεων (Επιχορήγηση Δήμου Μονεμβασίας προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών) , προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 .
 8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
 9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση- βελτίωση οδοστρώματος παραλιακού δρόμου στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα Μονεμβασίας».
 10. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού τέλους ανά άδεια και θέση και τρόπος καταβολής του από τους πωλητές λαϊκών αγορών (Παραγωγούς και επαγγελματίες)του Δήμου Μονεμβασίας , για το οικ. έτος 2023 και εφεξής.
 11. Περί έγκρισης δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
 12. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού –καθορισμού όρων-συγκρότηση επιτροπής για το έργο με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης» του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας».

Αρχείο πρόσκλησης