Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

155
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου  με τίτλο  «Επισκευές και διαμορφώσεις δημοτικού σχολείου Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας».
 2. Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας.
 3. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 23/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί έγκρισης ισολογισμού –οικ. καταστάσεων οικ. έτους
 4. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 24/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. περί κατάρτισης- ψήφισης προϋπολογισμού & ΟΠΔ οικ. έτους 2023.
 5. Περί έγκρισης ή μη της αριθ. 26/2022 ΑΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), περί αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022.
 6. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
 7. Περί έγκρισης της αριθ. 73/2022 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί έγκρισης ισολογισμού οικ. έτους 2021.
 8. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
 9. Περί έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο { Σχεδιασμός , προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (Φυσικό και Πολιτισμικό περιβάλλον)» του Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)» προϋπολογισμού 48.856,00 ευρώ.
 11. Περί συγκρότησης Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, οικ.  έτους 2023

Αρχείο Πρόσκλησης