Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

153
Αρχείο πρόσκλησης

Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων-Μολάων» προϋπολογισμού 1.172.896,72€ του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε-1η Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α:168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ».
  4. Περί άρσης διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (Α.Α:168/1996) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΚΕΑΣ} του Δήμου Μονεμβασίας.
  5. Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  6. Περί έγκρισης της αριθ. 82/2022 ΑΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας περί κατάρτισης-ψήφισης Προϋπολογισμού –Ολοκληρωμένου Πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023.
  7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων τροποποίησης  του τοκοχρεωλυτικού δανείου για το έργο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».
  8. Περί έγκρισης σταδίων αποσφράγισης φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» & «Οικονομική προσφορά», μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας, κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, προϋπολογισμού 200.000,00€.
  9. Περί έγκρισης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.
  10. Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2022.

Αρχείο Πρόσκλησης