Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

189
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. συνέρχεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

(Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.)

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού – καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου Μονεμβασίας » του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  3. Περί αποδοχής δωρεάς για την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας.
  4. Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)» προϋπολογισμού 48.856,00€.
  5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή των όρων τροποποίησης του τοκοχρεωλυτικού δανείου για το Υποέργο 3 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ Τ.Κ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».
  6. Εξουσιοδότηση της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου επί μήνυσης Πυροσβεστικής υπηρεσίας κατά  ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον του Αρείου Πάγου μετά από αίτηση αναίρεσης των κατηγορουμένων.
  7. Κατακύρωση πρακτικού για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο Πρόσκλησης