Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

128
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη θέση «Μποζά» κοινότητας Ασωπού της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας εξοπλισμού έκτακτων βλαβών αντλιοστασίων, προϋπολογισμού 99.993,60€.
  3. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (συζήτηση προσωρινής διαταγής) υπαλλήλων κατά του Δήμου Μονεμβασίας}

Αρχείο πρόσκλησης