Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

130
Αρχείο πρόσκλησης

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19» & της υπ΄αριθ. Πρωτ, 46731/13-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα ακόλουθα έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Βοιών, ΔΕ Ασωπού και ΔΕ Μονεμβασίας » του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης και των όρων –προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από Τ.Π κ.Δ για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο {ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ}, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 304.575,41€.
  3. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων.
  4. Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  5. Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2022 Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρου Δήμου Μονεμβασίας}.
  7. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Μονεμβασίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» – 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».
  8. Περί έγκρισης μεταβολής ποσοστών συμμετοχής Ε.Τ.Επ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και Τ. Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Μονεμβασίας, ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  9. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
  10. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στο Λύκειο Νεάπολης » του Δήμου Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης