Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

407

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00η μεσημβρινή, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 2971/2001 και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση μελετών & έργων. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υπογραφή της.
  2. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου.
  3. Ακύρωση της αριθ. 32/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης.
  4. Περί Εξομοίωσης σε ζώνη Λιμένα Λιμενικής Εγκατάστασης Ιέρακα Δ.Ε. Μονεμβασίας.
  5. Προμήθεια συσκευής διατραπεζικών συναλλαγών.
  6. Περί έγκρισης εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
  7. Αιτήσεις φορέων-δημοτών για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός χώρων αρμοδιότητάς μας.

Αρχείο πρόσκλησης