Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

264

Τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων για εργασίες-προμήθειες Λιμενικού Ταμείου.
  2. Έγκριση εργασιών αποκατάστασης ανωδομής στη Βόρεια προβλήτα Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας.
  3. Διάθεση πίστωσης μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 12.400€.
  4. Διάθεση πίστωσης μελέτης με τίτλο {Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Αυλοσπήλου} προϋπ/σμού 12.400,00€.

Αρχείο πρόσκλησης