Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

223

Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έντεκα (11) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2019 ύστερα από την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2019.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης έτους 2019.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός επιτροπών για το έτος 2019:
• Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Λ.Τ.Μ. για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
• Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
• Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.
• Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης-παραλαβής-διαγωνισμών εργασιών και προμηθειών.
• Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων.
ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για υλοποίηση έργων-μελετών.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 7ο : Περί μερικής τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 8ο : Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων} προϋπ/σμού 12.600€.
ΘΕΜΑ 9ο : Περί τροποποίησης ορίων Εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 10ο : Παραλαβή Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων λιμένων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.
ΘΕΜΑ 11ο : Αίτημα καταστηματαρχών για παραχώρηση απλής χρήσης Εξομοιούμενης Ζώνης Λ.Ε. Μονεμβασίας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών για τα έτη 2019-2020.

Αρχείο πρόσκλησης