Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

234

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 για υλοποίηση μελετών.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιόδου 2020-2023 του Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 3ο: Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για υλοποίηση έργων-μελετών.
Α) Ανακατασκευή του ανατολικού παράκτιου τοίχου και ανακατασκευή ανωδομής παραλιακής οδού στη Δ.Κ. Νεάπολης.
Β) Κυκλοφοριακή Μελέτη εντός ΧΖΛ Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 5ο: Απευθείας ανάθεση των μελετών:
Α) Γεωτεχνικής Μελέτης Αυλοσπήλου, προϋπ/σμού 6.200€.
Β) Ακτομηχανικής Μελέτης Αυλοσπήλου, προϋπ/σμού 6.200€.
Γ) Λιμενικής Μελέτης Αυλοσπήλου, προϋπ/σμού 12.400€.
Δ) Μελέτης Π.Ε. Αυλοσπήλου, προϋπ/σμού 12.400€.
Ε) Διευθέτησης κοίτης-εκβολής χειμάρρου Ξεριά, προϋπ/σμού 18.500€.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης