Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

311

Την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω πέντε (5) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Νεάπολης του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου M/V ΟΣΤΕΡΙΑ 1 ΙΜΟ 733743 – Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών.

Θέμα 2ο :Έγκριση όρων Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού- φανερής δημοπρασίας για την κατασκευή σε χώρο της Χερσαίας ζώνης λιμένα μετά των εγκαταστάσεων που παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης-αναψυκτηρίου (Κατηγορία  IV, Επιχείρηση παροχή υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α2, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος) Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Πλαζ και περιβάλλοντος Χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης.

Θέμα 3ο :Αναμόρφωση προϋπ/σμού για ενίσχυση-δημιουργία πιστώσεων.

Θέμα 4ο :Παραλαβή και έγκριση μελετών: Α) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Προφήτη Ηλία και, Β) Γεωτεχνική μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου Αυλοσπήλου.

Θέμα 5ο :Περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας : «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Αρχείο πρόσκλησης