Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

270

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση σε Σώμα.

Θέμα 2ο : Ορισμός Διατάκτη.

Θέμα 3ο : Περί εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας, για το έτος 2019.

Θέμα 4ο : Έγκριση όρων Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού- φανερής δημοπρασίας για την κατασκευή σε χώρο της Χερσαίας ζώνης λιμένα μετά των εγκαταστάσεων που παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών. Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης-αναψυκτηρίου (Κατηγορία  IV, Επιχείρηση παροχή υπηρεσιών: Υποκατηγορία Α2, Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος) Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Πλαζ και περιβάλλοντος Χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Νεάπολης.

Θέμα 5ο : Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών απομάκρυνσης πλοίου OSTERIA 1.

Θέμα 6ο : Περί νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας.

Θέμα 7ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης