Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

177

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω πέντε (5) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Περί χορήγησης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 2ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Αρχιτεκτονική μελέτη εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 3ο:  Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Οριστική μελέτη έργων αποκατάστασης της Παραλιακής ζώνης Νεάπολης Λακωνίας}.

Θέμα 4ο : Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο {Μελέτη διευθέτησης κοίτης εκβολής χειμάρρου Ξεριά}.

Θέμα 5ο : Περί αιτήματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης.

Αρχείο πρόσκλησης