Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

139

Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Διόρθωση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας, έπειτα από τη γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και ψήφιση προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου Πλαισίου Προγράμματος (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2020.

Αρχείο πρόσκλησης