Δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

300

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:30, συνεδριάζει δια ζώσης το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στο αίθριο γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 184 Ν. 4365/2019, του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Περί διόρθωσης της με αριθ. 49/2020 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού 2020 για δημιουργία νέων πιστώσεων.

Θέμα 2ο :Περί ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έως 31/10/2020, σύμφωνα με το άρθρ. 90 παρ. 4 Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α΄/2020) στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας κορονοϊού.

Θέμα 3ο : Εγκρίσεις εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

Θέμα 4ο :Παραχωρήσεις επιπλέον χώρων, βάσει του Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/Α΄/2020) άρθρ. 90 παρ. 1.

Αρχείο πρόσκλησης