Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

99

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το ακόλουθο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ :Περί απευθείας ανάθεσης του έργου , ύστερα από συλλογή προσφορών, του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση υποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα} προϋπ/σμού 2.224,26€.

Αρχείο πρόσκλησης