Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

89

Την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω πέντε (5) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση μελέτης με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου  «Καρναγίου» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο}.

ΘΕΜΑ 2ο : Περί διαγραφής οφειλών.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί τροποποίησης της αριθ. 31/2021 Απόφασης ως προς το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στη ΧΖΛ Νεάπολης.

ΘΕΜΑ 4ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης ΧΖΛ Νεάπολης για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

Αρχείο πρόσκλησης