Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

93

Την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω πέντε (5) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Περί ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος
απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης και Εξομοιούμενων Ζωνών
αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου έως 31/10/2021, σύμφωνα με το άρθρ. 74
Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α΄/2021) στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης                         πανδημίας κορονοϊού.

ΘΕΜΑ 2ο :  Λήψη αποφάσεων για επιπλέον παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος
απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Νεάπολης έως 31/10/2021, σύμφωνα με το
άρθρ. 74 Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α΄/2021) στα πλαίσια των μέτρων

ΘΕΜΑ 3ο :  Λήψη κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων σύμφωνα με το
άρθρ. 74 Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α΄/2021) για τμήμα χώρου στην
Εξομοιούμενη με Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας «Πλάκα έως Μαρίνα».

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση του ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. για την τοποθέτηση ενός πάνελ στην
Πούντα Αγίου Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 5ο : Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος
απλής χρήσης.

Αρχείο Πρόσκλησης