Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

136

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12,30 μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω δύο (2) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης {Βελτίωση λιμενικών υποδομών                 Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 197.723,31€ με κωδικό ΟΠΣ  5074430 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»  – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021-Τεχνικού Προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτημα του Σωματείου Ψαράδων Δήμου Μονεμβασίας για παραχώρηση                  ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός Εξομοιούμενης Ζώνης                  Μονεμβασίας για την τριετία 2021-2023.

Αρχείο πρόσκλησης