Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

120

Την 13 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω δέκα (10) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Θέμα 2ο :  Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή και προστασία παραλιακού τοιχίου λιμένα Νεάπολης}.

Θέμα 3ο :  Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

Θέμα 4ο :  Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο    {Αποκατάσταση  ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

Θέμα 5ο :  Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Επισκευές-Αποκαταστάσεις ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων}.

Θέμα 6ο :  Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το έργο {Αποκατάστασηυποσκαφών και ζημιών σε προβλήτες και κρηπιδώματα}.

Θέμα 7ο : Αίτηση καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης εντός Εξομ. Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας.

Θέμα 8ο:  Απευθείας ανάθεση της μελέτης {Ακτομηχανική μελέτη έργων βελτίωσης-επέκτασης προβλήτα Πούντας Αγίου Γεωργίου}, προϋπ/σμού 12.400,00€».

Θέμα 9ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2021 του έργου με τίτλο{Αποκατάσταση ζημιών και υποσκαφών σε λιμενικές εγκαταστάσεις προϋπ/σμού 124.000,00€. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2021- Τεχνικό πρόγραμμα.

Θέμα 10ο : Περί τροποποίησης τεχνικής έκθεσης στεγάστρων στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης