Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

116

Την 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τέσσερα (4) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων – Απολογισμού                   οικον. έτους 2020.

Θέμα 2ο : Συγκρότηση Ορισμός μελών σε επιτροπές αξιολόγησης -παραλαβής – διαγωνισμών έργων – εργασιών και προμηθειών έτους 2022.

Θέμα 3ο : Έγκριση – παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμένα                  Παλαιοκάστρου.

Θέμα 4ο : Γνώμη επί της έκθεσης αυτοψίας SCHENGEN λιμένα Νεάπολης / Παλαιοκάστρου.

Αρχείο Πρόσκλησης