Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

143

Την 18η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της εγκυκλ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω τρία (3) θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο  : Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ύστερα από την έγκρισή του.

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 320.000,00€ πράξης με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «Καρναγίου» Νεάπολης  και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο} με Κωδικό ΟΠΣ 5125720 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» –                  Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2022 – Ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμού όρων – συγκρότηση επιτροπής για το έργο {Βελτίωση λιμενικών υποδομών Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας} προϋπ/σμού 197.723,31€.

Αρχείο Πρόσκλησης