Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

94

Την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022  και ώρα 11:30 π.μ. , συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της εγκυκλ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά το παρακάτω ένα (1) θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: “Περί έγκρισης δαπάνης φιλοξενίας-σίτισης προσωπικού Πολεμικού Ναυτικού για δραστηριότητες στη Λιμενική Εγκατάσταση Μονεμβασίας”.

Αρχείο Πρόσκλησης