Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

414

Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει στα γραφεία της Δημοτικής  Ενότητας  Βοιών, το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση αίτησης για παραχώρηση χώρου με εκτέλεση
έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  (κατασκευή
λυόμενης σκιάδας με μορφή πέργολας)  στη ΜΠΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ».
ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση αίτησης για απλή παραχώρηση χώρου εντός
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  στην «ΑΡΩΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 3ο :  Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών για την ανακατασκευή παραλιακού
τοίχου Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εργασιών για την προστασία παραλιακού τοίχου
Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών για κατασκευή στεγάστρου αναμονής
επιβατών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης και στην
Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης