Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μέσω τηλεδιάσκεψης

115

Την Δευτέρα 16 Μαιου 2022  και ώρα 12:30 π.μ., συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), της εγκυκλ. 643/2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) καθώς και της εγκυκλ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 από 23/11/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9).

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και αφορά τα παρακάτω πέντε (5) θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο :  Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού-καθορισμού όρων                  συγκρότηση επιτροπής για το έργο με τίτλο {Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ» Νεάπολης και επανάχρησή του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο} προϋπ/σμού 320.000,00€.

ΘΕΜΑ 2Α : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο                 {Ανακατασκευή κλιμάκων πρόσβασης στην παραλία Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 2Β : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο                  {Αποκατάσταση ανωδομής σε τμήματα του προβλήτα Νεάπολης}.

ΘΕΜΑ 3ο : Αίτηση για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ Νεάπολης για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα Κοινότητας Νεάπολης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ (παραλία) Νεάπολης για δημιουργία αθλοπαιδιών.

ΘΕΜΑ 5ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2022 για δημιουργία νέας πίστωσης.

Αρχείο Πρόσκλησης